Ansökan

Ansökan om stipendium ur BidnerfondenFormen för ansökan är fri och obunden. Ansökan skall ske skriftligt och vara personlig. Om förening bildats för expeditionens genomförande kan föreningen vara ansökare. Ansökan skall inskickas i god tid innan tänkt genomförande.


Följande punkter bör ingå:


Deltagare

Ålder på deltagare och tidigare klätter- och expeditionserfarenheter. Tidigare erhållna stipendier?


Expeditionens mål och genomförande

Målsättning (i såväl svenskt som internationellt perspektiv)

Kartor, ledbeskrivning.

Bedömning av svårighetsgrad och risker

Tidsplan


Erfoderliga tillstånd


Redovisning av budget i huvuddrag


Tänkt finansiering

Sponsoråtaganden. Finns kommersiella aktörer inblandade i planering och/eller genomförande?


Efter genomförd expedition

Finns planer på hur expeditionen skall redovisas efter genomförandet.


Kontaktuppgifter

Adress, telefonnummer, e-mailadress till sökande eller kontaktman för föreningen.För tillfället tas inga ansökningar emot då styrelse för fonden inte är fulltalig.Styrelsen bedömer ansökningen med Fondens ändamålsparagraf som grund.

   

§ 3


Stiftelsen har till ändamål att stimulera och stödja ungdomar i Sverige att välja klättring som meningsfull verksamhet på vägen mot ökad självkännedom och personlig utveckling och som ett sätt att finna verkliga vänner i engagerande upplevelser i samspel med naturen och med denna som läromästare.


I denna anda skall stiftelsen stödja unga kättrares utveckling till ökad mångsidighet och skicklighet i krävande miljöer och klimat, särskilt genom stöd till expeditioner med organiserade grupper till avlägsna klätterområden.Muntlig presentation av projektet kan behöva komplettera den skriftliga ansökningen.


Om stipendium tilldelas tecknas ett avtal där Fondens och stipendiaternas åtaganden framgår. Avtalet innebär i normalfallet att Fonden får rätt till en expeditionsredogörelse samt bild- eller filmdokumentation från expeditionen.